newsyNews
Walne 2016 - ogłoszenie
chłopekZarząd, 18-03-2016 21:35:36

Stosownie do § 33 i § 38 Statutu Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska, Zarząd Klubu zawiadamia członków Klubu, że w dniu 16.04.2016r., o godz. 11:00, w Hotelu „Ameliówka”, 26-001 Masłów, Mąchocice 176, woj. świętokrzyskie, (http://www.ameliowka.pl/pl/s,2,Hotel.html) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej 
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2014 - 2016r. oraz bilansu i sprawozdania 
finansowego Klubu za 2015r. 
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres 2014 - 2016r. 

7. Dyskusja cz. I – dot. pkt. 5 – 6

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2014-2016
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2016 
- zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego, a także podziału zysku wypracowanego w 2015 roku 
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu

(13:30 – 14:30) Przerwa kawowa/obiadowa /60 minut/ 


9. Dyskusja – cz. II w tematach:

- strategia /wizje/ rozwoju-działalności Klubu /w najbliższej i dalszej przyszłości/, 
- utworzenie strategii dalszej działalności Klubu,
- realia działalności Klubu 
- zmiana Statutu Stowarzyszenia
- Zlot Ogólnopolski i inne zloty/imprezy klubowe, forma dofinansowanie zlotów, organizacja itp.
- funkcjonowanie sklepiku z gadżetami klubowymi – uhonorowanie osoby prowadzącej sklepik
- inne, zgłaszane na bieżąco

10. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
11. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
12. (ok. 17:00) Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.


Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną przesłane drogą elektroniczną 
do każdego Członka Zwyczajnego Klubu, w terminie określonym w § 33 i § 34 Statutu.
W Imieniu Zarządu
Klubu Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska
Marzena Lipert
Sekretarz

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama