newsyNews
Walne 2017 - ogłoszenie
chłopekZarząd, 31-03-2017 20:25:51

       Stosownie do § 33 i § 38 Statutu Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia - Lancia Klub Polska, Zarząd Klubu, zawiadamia członkow Klubu, że w dniu 22.04.2017r., o godzinie 11.00 w Hotelu "Ameliówka", 26-001 Masłów, Mąchocice 176, woj. świętokrzyskie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lancia Klub Polska, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2016 - 2017r. oraz bilansu i sprawozdania finansowego Klubu za 2016r.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2016 - 2017r.

7. Dyskusja cz. I - dot.pkt. 5-7

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016 - 2017 - ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia

    - zatwierzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2016 - 2017 - ocena pracy Komisji Rewizyjnej

    - zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego, w tym pokrycie straty netto uzyskanej w 2016 roku

    - udzielenie absolutorium Zarządu Klubu

 

                  (13:30 - 14:30) Przerwa kawowa/obiadowa/60 minut

 

9. Dyskusja - cz. II w tematach:

    -stagnacja w działalności Klubu - przycyny stagnacji

    -realia działalności Klubu - praca, zaangażowanie, odpowiedzialność za podjęte zobowiązania wobec Klubu

    -Zlot Ogólnopolski i inne zloty/imprezy klubowe, formy dofinansowania, organizacja imprez itp.

    -funkcjonowanie sklepiku z gadżetami klubowymi

    -wypracowanie i przestrzeganie regulaminów funkcjonowania forum (np. klubowicz forumowy) w powiązaniu z proponowanymi zmianami w Statucie

    -inne, zgłaszane na bieżąco

10. Dyskusja w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia - przyjęcie uchwał dot. zmian w Statucie

11. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu

12. (ok. 17:00) Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

 

     Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną przesłane drogą eletroniczną do każdego Członka Zwyczajnego Klubu, w  terminie określonym w § 33 i § 34 Statutu        

 

W imieniu Zarządu

Klubu Miłośników Marki Lancia - Lancia Klub Polska

Artur Klyta - batman

Sekretarz

 

 

 

 

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama