newsyNews
Walne Zgromadzenie 2018
chłopekZarząd, 28-03-2018 20:08:04

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2016 - 2018r. oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2017r.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres 2016 - 2018r.

7. Dyskusja cz. I – dot. pkt. 5 – 6

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2016-2018
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2016-2018
- zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego, a także pokrycie straty z 2017 roku
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu

(13:30 – 14:30) Przerwa kawowa/obiadowa /60 minut/

9. Dyskusja – cz. II w tematach:

- cel i sens istnienia Stowarzyszenia w kontekście zaangażowania w pracę na rzecz Klubu oraz odpowiedzialności za pełnione funkcje jego członków
- wizja, cel i sens działalności Klubu w najbliższej i dalszej przyszłości; realia działalności Klubu
- Zlot Ogólnopolski 2018 – informacja o zaawansowaniu działań organizacyjnych i założeń finansowych
- udział Klubu w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich w 2018 roku – plan rzeczowo-finansowy
- funkcjonowanie sklepiku z gadżetami klubowymi
- inne, zgłaszane na bieżąco

10. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

11. Przyjęcie wniosków, postulatów oraz podjęcie Uchwał zgłoszonych/wypracowanych w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.

12. (ok. 17:00) Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.


Materiały i projekty przewidzianych uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną przesłane drogą elektroniczną do każdego Członka Zwyczajnego Klubu, w terminie określonym w § 33 i § 34 Statutu.


W Imieniu Zarządu
Klubu Miłośników Marki Lancia – Lancia Klub Polska
Artur Klyta
Sekretarz
 
Informacje o noclegach i posiłkach: http://forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?f=8&t=77913
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama