newsyNews
Walne zebranie 2022
chłopekTopcio, 28-04-2022 18:15:32


Porządk obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2021 - 2022r. oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2021r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2021 - 2022r.
7. Dyskusja cz. I - dot.pkt. 5-7
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2021 - 2022 - ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2021 - 2022 - ocena pracy Komisji Rewizyjnej
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021
- udzielenie absolutorium Zarządu Klubu

(13:30 - 14:30) Przerwa kawowa/obiadowa/60 minut

9. Dyskusja - cz. II w tematach:
-realia działalności Klubu - praca, zaangażowanie, odpowiedzialność za podjęte zobowiązania wobec Klubu
-Zlot Ogólnopolski i inne zloty/imprezy klubowe, formy dofinansowania, organizacja imprez itp.
-funkcjonowanie sklepiku z gadżetami klubowymi
-inne, zgłaszane na bieżąco
10. Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Materiały i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną przesłane drogą elektroniczną do każdego Członka Zwyczajnego Klubu, w terminie określonym w § 33 i § 34 Statutu

W imieniu Zarządu
Klubu Miłośników Marki Lancia - Lancia Klub Polska
Marcin Lipert - Topcio
Prezes

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama