newsyNews
Walne zebranie 2023
chłopekBrak autora, 12-03-2023 22:58:32

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2022-2023r. oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2022 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres 2022-2023

7. Dyskusja cz. I – dot. pkt. 5 – 6

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2022/2023
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2022/2023
- zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego, a także przeznaczenie zysku na działalność statutową w 2022
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu

(13:30 – 14:30) Przerwa kawowa/obiadowa /60 minut/

9. Dyskusja – cz. II w tematach:

- cel i sens istnienia Stowarzyszenia w kontekście zaangażowania w pracę na rzecz Klubu oraz odpowiedzialności za pełnione funkcje jego członków
- wizja, cel i sens działalności Klubu w najbliższej i dalszej przyszłości; realia działalności Klubu
- inne, zgłaszane na bieżąco

10. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

11. Przyjęcie wniosków, postulatów oraz podjęcie Uchwał zgłoszonych/wypracowanych w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.

12. (ok. 17:00) Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.


Każdy z Członków Zwyczajnych otrzyma stosowne projekty uchwał i dokumenty związane z zebraniem.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama