newsyNews
Walne Zebranie 2024
chłopekTopcio, 10-03-2024 17:34:01

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia 

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Marki Lancia

 3. Przyjęcie porządku obrad

 

 4. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej

 

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2023-2024r. oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2022 rok.

 

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres 2023-2024

 

 7. Dyskusja cz. I – dot. pkt. 5 – 6

 

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2023/2024

 

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2023/2024

- zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego, a także przeznaczenie zysku na działalność statutową w 2024

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu

 9. Dyskusja – cz. II w tematach:

 

 - cel i sens istnienia Stowarzyszenia w kontekście zaangażowania w pracę na rzecz Klubu oraz odpowiedzialności za pełnione funkcje jego członków

 

- wizja, cel i sens działalności Klubu w najbliższej i dalszej przyszłości; realia działalności Klubu

- inne, zgłaszane na bieżąco

 10. Przyjęcie wniosków, postulatów oraz podjęcie Uchwał zgłoszonych/wypracowanych w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.

 

 11. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 Każdy z Członków Zwyczajnych otrzyma stosowne projekty uchwał i dokumenty związane z zebraniem.

 

 

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama